DENGE kurumsal yapısını oluşturan zinde ve iyi yetişmiş çalışanlarıyla, hızla akan bilgi deryasından sizler için özümsediği fonksiyonel bilgileri engin deneyimiyle yoğurarak hizmetinize sunmaktadır.

Galeri

İletişim

0232 421 26 00

1456 Sok. No:10/1 K:13 Punta İş Merkezi Alsancak / İZMİR

2022-75__2023 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Belirlenmiştir.

-GVK’nın Geçici 67. Maddesi Kapsamındaki Bazı Gelirler İçin Belirlenen İndirimli Stopaj Oranlarınon Uygulunma Süresi Uzatılmıştır.

 
-Adat İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı

2022-74__Motorlu Araç Ticareti ile iştigal Eden Mükelleflere Teminat Zorunluluğu Getirilmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sayfasında Yayınlanmıştır.


2022-73__Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Değişti.

-Sanayi Sicil Belgesini Haiz İmalatçılar ile Ar-Ge Faaliyetinde Bulunanlara Yapılan Makina-Teçhizat Teslimleri İçin Öngörülen KDV istisnası 2024 Sonuna Kadar Uazatılmıştır.

-2023 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine Esas Artış Katsayısı Cumhurbaşkanınca %61,5 Olarak Belirlnmiştir.

-Bazı Eğlence Yerlerinden Alınan Eğlence Vergisi Oranları 2023 Yılından İtibaren Sıfıra İndirilmiştir.

-2023 Yılı Asgari Ücret Açıklandı.


2022-72__2023 Yılı Defter Tasdikleri


2022-71__Kur Korumalı Mevduat Hesaplarında Süre 2023 Yılı Sonuna Uzatıldı.


2022-70__7423 Sayılı Kanunla Vergi Usul Kanunu ve Özel Tüketim Vergisi Kanunda Bazı Değişiklikler Yapılmıştır.

-Konaklama Vergisi Vergisi Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.


2022-69__Gelir İdaresi Başkanlığınca “Tarhiyat Öncesi ve Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Broşürü” Yayımlandı.


2022-68__VUK Genel Tebliği’nde (Sıra No:396) Değişiklik Yapılmasıan Dair Tebliğ (Sıra No: 543) 03.12.2022 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

-Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesinde Ölçütler Değiştirildi.

-İndirimli Orana Tabi Satışlara İlişkin 2021 Yılı KDV İade Taleplerinin En Geç 2022 Kasım Ayı KDV Beyannamesi İle Yapılması Gerekmektedir.

-Çalışana Nakit Olarak Verilecek Yemek Bedelinin İstisna Tutarı


2022-67__Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:15) Resmi Gazete’de Yayımlandı

-Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:16) Resmi Gazete’de Yayımlandı

-7421 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.


2022-66__23.11.2022 Tarih ve 2022/20 Sayılı SGK Genelgesi ile Primden İstisna Tutulacak Yemek Bedeli Tutarı Duyurulmuştur.

-4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

-Yeniden Değerleme Oranının Belirlediği 542 Sıra No’lu VUK Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.


2022-65__Gelir İdaresi Başkanlığınca “Emlak Vergisi Rehberi” Yayımlandı.


2022-64__Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı


2022-63__7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kqanun Resmi Gazete’de Yayımlandı.


2022-62__6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376’ıncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.


2022-61__Gelir İdaresi Başkanlığınca “Vergilerde Pişmanlıkla Beyan Uygulaması Rehberi” Yayımlandı.


2022-60__Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde (Seri No:311) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:321) 30.10.2022 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.


2022-59__Kur Korumalı Mevduat Hesaplarına İlişkin İstisna 30.09.2022 Tarihli Bilançolarda Yer alan Paralar İçinde Uygulanacaktır.


2022-58__Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:43) Resmi Gazetede Yayınlanmıştır.


2022-57__Gelir İdaresi Başkanlığınca “Kurumların Taşınmaz ve İştirak Hisselerinin Satışında İstisna Rehberi” Yayımlandı

-TL Kredi Sınırlamasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak 21.10.2022 Tarihinde BDDK Kararı Alınmıştır.


2022-56__Gelir İdaresi Başkanlığınca “Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler Broşürü” Yayımlandı.

-92 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı.


2022-55__SGK E-Tebligat Uygulamasına Geçen Yeni İller Arasında İzmir’de bulunmaktadır.

-2022 3. Geçici Vergilendirme Dönemi Değerleme İşlemlerine Kullanılacak Dönem Sonu Dmviz Kurları Listesi

-TBMM’ye “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Sunulmuştur.


2022-54__2022 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır.

-Ortaklar Tarafından Gerçekleştirilen Yurtdışı Seyahat ve Konaklama Harcamalarının Giderleştirilme Durumu


2022-53__Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:529)’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:541) Resmi Gazete’de Yayımlandı


2022-52__Darphane Sertifikalarından Elde Edilecek Gelirler İçin Stopaj Oranı Yüzde Sıfır Olarak belirlenmiştir.

-SGK Tarafından Haksız Çıkma Zammı Uygulamasına Son Verilmesine İlişkin Genelge Yayımlandı.


2022-51__Asgari Ücret Desteği Genelgesi Yayımlanmıştır.

-E-irsaliye Uygulama Kılavuzunda Değişiklik Yapıldı


2022-50__Gelir İdaresi Başkanlığınca Gerçek Faydalanıcı Tanımının Açıklanmasına Yönelik Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlanmıştır.


2022-49__Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Ugulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

-81 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2023 Yılı İçin Geçerli Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Belirlendi.


2022-48__İhracat Destekleri Hakkında Karar (Karar Sayısı:5973) Resmi Gazetede Yayımlandı


2022-47__Gelir İdaresi Başkanlığınca “İzaha Davet Broşürü” Yayınlandı.

– Kurumların Yatırım Fonlarından Elde Ettikleri Gelirlere İlişkin İstisna Uygulaması.


2022-46__1 Seri No’lu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı


2022-45__Haksız Çıkma Zammı Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edildi

-Tarhiyat Sonrası Uzlaşmaya İlişkin Usul ve Esasların Belirlendiği Uzlaşma Yönetmeliği’nde Bazı Değişiklikler Yapıldı.


2022-44__Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Bazı Değişiklikler Yapılmıştır.

-Gelir İdaresi Başkanlığınca “Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi İle Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü” Yayınlandı


2022-43__Kur Korumalı Mevduat Hesaplarına İlişkin İstisna 30.06.2022 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Yabancı Paralar İçin de Uygulanacaktır.


2022-42__2022 Yılı Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır.

-Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Arge/Tasarım Merkezlerinde Uzaktan Çalışma Oranı %75’e Çıkarıldı

-6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranı Yükseltildi

-Tecil Faiz Oranı Yükseltilmiştir

-Uzlaşma Komisyonlarfının Yetki Sınırlarına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

-Yabancılara Satışta Tevsik Zorunluluğu Kaldırıldı.


2022-41__2022 2. Geçici Vergilendirme Dönemi Değerleme İşlemlerinde Kullanılacak Dönem Sonu Döviz Kurları Listesi


2022-40__01.07.2022 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Ücret Bordro Parametreleri

-7417 Sayılı Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Resmi Gazete’de Yayımlandı

-Şirketlerin 31/12/2021 ile 30/06/2022 Tarihleri Arasında Sahip Oldukları Döviz Mevduatları Kur Korumalı Mevduat Kapsamına Alınmıştır.


2022-39__01.07.2022 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Ücret ve Prime Esas Kazanç Tutarı Belirlendi.

-Bazı Vergisel Düzenlemeleri de İçeren Yeni bir Torba Kanun Teklifi TBMM’ye sunulmuştur.


2022-38__TL Mevduat Faizlerindeki, Banka Tahvil/Bonolarındaki ve Kira Sertifikalarındaki Stopaj İndirimi Uygulaması 31 Aralık 2022 Tarihine Uzatıldı.


2022-37_Nakdi TL Ticari Kredi Kullanımına İlişkin Olarak Sınırlamalar Getiren 24.06.2022 Tarihli BDDK Kararı

Özet Bülten Ek_TL Kredi Kullandırım Şeması


2022-36__Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No:2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:5) Resmi Gazete’de Yayımlandı

-Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlara Geçiş Zorunluluğına Yönelik Tebliğ İle Getirilen Süreler Duyuru ile Uzatıldı.


2022-35__Fuarların Düzenlendiği İç Alanlarda Yapılan İlan ve Reklamlar İlan ve Reklam Vergisinden İstisna Edildi

-Tüketici Kredilerinde BSMV Oranı %5’ten %10’a Yükseltilmiştir.

-Konut Kiralarında Kira Artış Oranlarının 01.07.2023 Tarihine Kadar En Fazla %25 Olmasını Düzenleyen Kanun 11.06.2022 Tarihinde Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir.

-E-İrsaliyeye Geçiş İçin Hatırlatma


2022-34__538 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

-Çok Uluslu İşletmeler İçin Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formunun Doldurulması Hakkında Hatırlatma.


2022-33__9 Seri No’lu 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

-Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:42) Yayımlanmıştır.

-7407 Sayılı Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklil Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı

-Yerli ve Yabancı Filmlerin Sinema Gösterimlerinde Uygulanan Eğlence Vergisi Oran İndirimi Tarihi Uzatıldı.


2022-32__531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 inci Maddesinin (1) Numaralı Fıkrasının (b) bendi ile Geçici 1 inci Maddesinde Belirlenen Teminat Verme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı.

-Ar-Ge ve Tasarım İndirimi ile Teknopark Kazanç Tutarları Üzerinden Ayrılması Gereken Fona İlişkin Hatırlatma

-320 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi


2022-31__Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:537) Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi.


2022-30__Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:20) Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi.


2022-29__Emlak Vergisi Birinci Taksit Ödeme Süresi Başlamıştır

Mayıs ayında Yerine Getirilmesi Gereken Bazı Yükümlülüklere İlişkin Hatırlatmalar


2022-28__Gelir İdaresi Başkanlığınca 20 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslaği Hazırlandı.


2022-27__Gelir İdaresi Başkanlığınca Geçici ve Sürekli Yeniden Değerleme Uygulamalarına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Hazırlandı

-Gelir İdaresi Başkanlığınca 9 Seri No.lu 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Geneş Tebliği Taslağı Güncellenmiştir.


2022-26__Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:41) Yayımlanmıştır.


2022-25__Menkul Kıymet Sözleşmelerinde Getirilen TL Cinsinden Ödeme Zorunluluğuna İlişkin Maliye Bakanlığı Basın Duyurusu Yayımlanmıştır.


2022-24__Menkul KIymet Sözleşmelerinde Getirilen TL cinsinden Ödeme Zorunluluğuna İlişkin Bazı Özel Durumlar


2022-23__İhracat Bedellerinin %25 Olan Bankaya Satılma Zorunluluğu %40’a Çıkarılmıştır.

-2021 Yılı Beyanlarında 1 Milyon ve Üzeri Teknokent Kazanç İstisnasından veya AR-GE İndiriminden Yararlanan Mükelleflere Yönelik Hatırlatma.

-Menkul Satış Sözleşmelerinde TL Cinsinden Ödeme Zorunluluğu Getirildi.


2022-22__08/04/2022 Tarihli ve 7394 Sayılı Hazineye Ait Taşınmazların Değerlendirilmesi ve Katma Değet Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 15/4/2022 Tarihli ve 31810 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.


2022-21__2022 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır.

-VUK Geçici 32. Maddesi ve VUK mükerrer 298/Ç Maddesi Uyarınca Yeniden Değerleme Uygulamaları


2022-20__TL Mevduat Faizlerindeki, Banka Tahvil/Bonolarındaki ve Kira Sertifikalarındaki Stopaj İndirimi Uygulaması 30 Haziran 2022 Tarihine Uzatıldı

-2022 1. Geçici Vergilendirme Dönemi Değerleme İşlemlerinde Kullanılacak Dönem Sonu Döviz Kurları Listesi


2022-19__Bazı Mal ve Hizmet Teslimlerinde KDV Oranlarında Değişiklik Yapıldı


2022-18_Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Kapsamında Açılan Türk Lirası Hesapların Vade Sonunda Dövize Dönüşümünde Banka Tarafından Yapılan Kambiyo Satışlarında Uygulanacak BSMV Oranı %0 Olarak Belirlendi

-Yeni Sunulan Torba Kanun Teklifinde Vergi Uygulamaslarına İlişkin Bazı Düzenlemeler Yer Almaktadır.


2022-17__Altın Hesaplarından TL Hesaplara Dönüşümün Desteklenmesine İlişkin TCMB Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.

-Döviz Hesaplarından TL Hesaplara Dönüşümün Desteklenmesine İlişkin TCMB Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

-Yurtdışı Yerleşiklerin Yuvam hesapları Hakkındaki TCMB Tebliğinde Değişiklik Yapıldı


2022-16__Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Siteme Kazandırılması Hakkında Tebliğ (Sayı:2022/11) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

-Altın Hesaplarından TL Hesaplara Dönüşümün Desteklenmesine İlişkin TCMB Tebliğinde Değişiklik Yapıldı


2022-15__Mesken ve Tarımsal Sulama Abone Gruplarına Yapılan Elektrik Teslimlerinde KDV Oranı %8’e indirildi

-Döviz ve Altın Hesaplarından TL Hesaplara Dönüşümün Desteklenmesine İlişkin TCMB Tebliğlerinde Değişiklik Yapıldı

-Gelir İdaresi Başkanlığınca Gelir Vergisi Rehberleri Yayımlanmıştır.


2022-14__2022 Yılı Ocak Ayı Sigorta Prim Ödeme Süresi 03.03.2022 Tarihine Uzatıldı.

-Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Önemli Değişiklikler Yapılmıştır.

-01.03.2022 Tarihinden İtibaren E Fatura/E Arşiv Fatura Kapsamında Olmayan Mükelleflerin Zorunlu Arşiv Fatura Düzenleme Sınırları Değişecektir.


2022-13__TCMB Sermaye Hareketleri Genelgesinin 38 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmıştır.

-Döviz ve Altın Dönüşüm Hesaplarında Sıfır Tevkifat Uygulamasına Tüzel Kişiler de Dahil Edildi

-Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerde Gelir Vergisi İstisnası Rehberi Yayınlandı


2022-12__17 Şubat 2022 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2021 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri 25.02.2022 Tarihine Uzatıldı


2022-11__539 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile 2021 4. Geçici Vergilendirme Dönemi Değerleme İşlemlerinde Kullanılacak Dönem Sonu Döviz Kurları Belirlenmiştir.

-Gıda Maddelerinde KDV Oranı 14.02.2022 Tarihinden İtibaren Yüzde 1 Olarak Belirlendi.


2022-10__Kur Korumalı TL Mevduata Geçenlere Getirilen İstissnaya İlişkin Düzenlemelerin Yer Aldığı 19 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi.


2022-9__Değerli Konut Vergisi Beyanının 20 Şubat 2022 Tarihine Kadar Verilmesi Gerekmektedir


2022-8__Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmelik Resmi Gazetede Yayımlandı

-2021/4. Geçici Vergilendirme Dönemi Değerleme İşlemlerinde Kullanılacak Dönem Sonu Döviz Kurları Listesi


2022-7__Kur Korumalı TL Mevduata Geçenlere İstisnaya İlişkin Olarak 19 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Kapsamında Uygulanması


2022-6__Enflasyon Düzeltmesini Erteleyen ve Tüzel Kişiler İçin Kur Korumalı TL Mevduata Geçenlere Vergi İstisnası Getiren 7352 Sayılı Kanun Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe girdi.

-Gelir İdaresi Başkanlığınca 319 Seri No’lu Gelir Vergisi Tebliği Yayımlandı

-Kur Korumalı TL Mevduata Geçenlere Getirilen İstisnaya İlişkin Olarak 19 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Yayımlandı.


2022-5_Enflasyon Düzeltmesini Erteleyen ve Tüzel Kişiler için Kur Korumalı TL Mevzuata Geçenlere Vergi İstisnası Getiren 7352 Sayılı Kanun TBMM ‘de Kabul Edildi.

-22 Ocak 2022 Tarihli ve 31727 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile İdari Yargılama Usulü Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Bazı Değişiklikler Yapılmıştır.

-Bankaların Çek Hamiline Ödemekle Yükümlü Oldukları Tutarlar Artırılmıştır.

-E-defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri İtibariyle Yükleme Tercihi 31.01.2022 Tarihine Kadar Yapılabilecektir.

-Bağımsız Denetim İşlemlerinde de Enflasyon Düzeltmesi Yapılmasına Gerek Olmadığına İlişkin KGK Duyurusu Yayımlandı.

-Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:40) Yayımlanmıştır.

-E-Belge Uygulamalara İlişkin Değişiklikler Yapan Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlandı.

-Yatırım Teşvik Belgesi Temini İçin Asgari Tutarı Değişti

-Kıdem Tazminatı Tavanı Güncellenmiştir.


2022-4__318 Seri No’lu Gelir Vergisi Tebliği Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir.

-Enflasyon Düzeltmesini Erteleyen ve Tüzel Kişiler için Kur Korumalı TL Mevzuata Geçenlere Vergi İstisnası Getiren Kanun Teklifi TBMM’ye sunuldu


2022-3__Gelir İdaresi Başkanlığınca Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Kamuoyunun Görüşüne Açıldı

-Gelir İdaresi Başkanlığınca 319 Seri No’lu Gelir Vergisi Tebliğ Taslağı Güncellendi

-Varlık Barışından Yararlanma Süresi 6 Ay Uzatıldı

-Nakit Sermaye Artırımları Üzerinden Hesaplanan Faiz İndirimine 2021 Yılı İçin Esas Alınacak Oran %24,52’dir.

-2022 Yılı Bordro Parametreleri


2022-2__İhracat Bedellerinin %25’inin Merkez Bankasına Satış Zorunluluğu Getirildi

-SGK 5 Puanlık İndirimi İçin Tüm Türkiye’de Borç Sorgulaması Yapılacak

-Bireysel Emeklilik Sisteminden Cayma veya Ayrılma Hakkını Kullanan Çalışanın Otomatik Olarak Tekrar Siteme Alınması Uygulamasına Son verildi

-Cazibe Merkezlerinde teşvik imkanlarından Yararlanma Süresi 31.12.2022 Tarihinr Kadar Onaylatıldı.

-2022 Yılında Uygulanacak GEKAP Tutarları Belirlendi

-2022 Yılında Beyannameleri SM veya SMMM’ye imzalatma Zorunluluğuna İlişkin Hadler


2022-1__Gelir İdaresi Başkanlığınca 318 Seri No’lu Gelir Vergisi Tebliği Taslağı Kamuoyunun Görüşüne Açıldı.

-Gelir İdaresi Başkanlığınca 319 Seri No’lu Gelir Vergisi Tebliğ Taslağı Kamuoyunun Görüşüne Açıldı

-Gelir İdaresi Başkanlığınca 2022 Yılı Vergi Takvimi Yayımlanmıştır.

-KDV Kanununun Geçici 37. Maddesi Kapsamında Uygulanan Yatırım Teşvik Belgeli İnşaat işleri KDV iadesi Uygulama Süresi ile Covid 19 Aşılarında Uygulanan İndirimli KDV Oran Uygulama Süresi Uzatılmıştır.

-Kur Korumalı Mevduata İlişkin Yapılan Stopaj Düzenlemelerine İlave Olarak Altın Hesabından Yapılan Dönüşlere İlişkin Stopaj Oranları da Düşürüldü

-Reeskont ve Avans Oranı Belirlenmiştir.

-2022 Yılı Hizmet Faturalarımız Hakkında Açıklama