DENGE kurumsal yapısını oluşturan zinde ve iyi yetişmiş çalışanlarıyla, hızla akan bilgi deryasından sizler için özümsediği fonksiyonel bilgileri engin deneyimiyle yoğurarak hizmetinize sunmaktadır.

Galeri

İletişim

0232 421 26 00

1456 Sok. No:10/1 K:13 Punta İş Merkezi Alsancak / İZMİR

Hukuk Bülteni 2024/6

Değerli Müşterimiz,   Özü: İş Sözleşmelerine Konulan Cezai Şart Hükümlerinin Geçerliliği Hakkındadır.   İşçi ve işveren arasındaki ilişkiyi düzenleyen iş sözleşmelerine, sözleşme özgürlüğü gereği, zaman zaman cezai şart hükümlerinin de eklendiği görülmektedir. Ancak, bu cezai şartların geçerli olabilmesi bakımından belirli koşulların sağlanmış olması gerekmektedir. Bu koşulların sağlanmaması ise konunun sık sık yargıya taşınmasına sebep olmaktadır. […]

Hukuk Bülteni 2024/5

Değerli Müşterimiz, Özü: Limited Şirketlerde Esas Sermaye Payının Devredilmesi Hakkındadır.  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince, limited şirketlerde payını devreden ve devralan ortaklar, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen ya da tahsil edilemeyeceği anlaşılan devir öncesine ait kamu alacağından sermaye payları oranında sorumlu tutulmaktadırlar. Buna göre, limited şirketlerde esas sermaye payının […]

Hukuk Bülteni 2024/4

Değerli Müşterimiz, Özü: Enflasyon Muhasebesinin Şirket Olağan Genel Kurulları Üzerindeki Etkisi Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) Geçici 33. Maddesi kapsamında 2024 yılı ve devamında enflasyon muhasebesi uygulamasına geçilecek, 2023 hesap dönemi bilançoları enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır. Diğer taraftan, hesap dönemi takvim yılı olan şirketlerin olağan genel kurul toplantılarını yılın ilk 3 ayı […]

Duyuru Mevzuat Değişiklik

Değerli Müşterimiz; 12 Mart 2024 Tarihli ve 32487 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7499 Sayılı Kanun ile mevzuatımızda meydana gelen bazı öne çıkan gelişmeler, konu başlıkları itibariyle aşağıda özet olarak açıklanmıştır. Konu Başlıkları: 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu kapsamında getirilen bazı değişiklikler. 22/11/2001 […]

Hukuk Bülteni 2024/3

Değerli Müşterimiz, Özü: İş Kazalarında İşverenin Hukuki Sorumluluğu Ülkemizde, iş kazalarında işverenin sorumluluğunun hukuki niteliği sıklıkla tartışmaların odağında olmuştur. Gerek mevzuat gerek Yargıtay da bu konuda henüz açık ve keskin bir çerçeve çizememiştir. Türk Hukuk sisteminde görüş ayrılıklarının mevcut olduğu bu hususta, esasen kusura dayalı olması gereken hukuki sorumluluğun, iş kazalarında meydana gelen zararın tazmini […]

Hukuk Bülteni 2024/2

Değerli Müşterimiz, Anonim şirketlerde, hamiline veya nama yazılı pay senetlerinin yerini tutması amacıyla geçici olarak çıkartılan ve pay senedi bastırılıncaya kadar pay sahipliğine ilişkin hakları tesis eden menkul kıymet mahiyetindeki ilmühaberlerin[1], nama yazılı pay senetleri yerine geçmek üzere bastırılması hususunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ilgili düzenlemesinin yorumlanması ve vergi uygulamalarındaki farklılıklardan kaynaklanan görüş […]

Hukuk Bülteni 2024/1

Değerli Müşterimiz, Son günlerde, ülkemiz ve dünyada kripto varlıklarla ilgili bazı önemli gelişmeler yaşanmıştır. İç hukukumuzda; kripto varlıkların düzenlenmesine ilişkin olarak, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi tasarısı hazırlanmış, globalde ise; spot piyasalarda Bitcoin fonlarına yatırım yapabilmenin önünü açan ETF (Exchange Trade Funds/Borsa Yatırım Fonu) başvurusu, SEC (U.S. Securities and Exchange […]

Hukuk Bülteni 2023/5

Değerli Müşterimiz, Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde, 7887 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere asgari esas sermaye tutarları anonim şirketler için 50 bin liradan 250 bin liraya, limited şirketler için ise 10 bin liradan 50 bin liraya yükseltilmiştir. Anılan düzenleme güncelliğini korumaktayken, buradan hareketle işbu Hukuk Bültenimizde, ülkemizde en yaygın sermaye şirketi […]

Hukuk Bülteni 2023/4

Değerli Müşterimiz, Yasal dayanağını 1475 sayılı Mülga İş Kanunu 14. maddesinden alan kıdem tazminatı, işveren ile işçi arasında yaşanan uyuşmazlıkların ve çalışma hayatında yaşanan sorunların ana odağı olarak pek çok zaman karşımıza çıkmaktadır. 2024-2026 yıllarına ilişkin açıklanan Orta Vadeli Program’ın(OVP), finansal istikrar başlığı altında belirlenen politika ve tedbirler kısmına göre kıdem tazminatı uygulamasının, nitelik itibarıyla, […]

  • 1
  • 2