DENGE kurumsal yapısını oluşturan zinde ve iyi yetişmiş çalışanlarıyla, hızla akan bilgi deryasından sizler için özümsediği fonksiyonel bilgileri engin deneyimiyle yoğurarak hizmetinize sunmaktadır.

Galeri

İletişim

0232 421 26 00

1456 Sok. No:10/1 K:13 Punta İş Merkezi Alsancak / İZMİR

Değerli Müşterimiz;

12 Mart 2024 Tarihli ve 32487 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7499 Sayılı Kanun ile mevzuatımızda meydana gelen bazı öne çıkan gelişmeler, konu başlıkları itibariyle aşağıda özet olarak açıklanmıştır.

 1. Konu Başlıkları:
 • 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu kapsamında getirilen bazı değişiklikler.
 • 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında getirilen bazı değişiklikler.
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında getirilen bazı değişiklikler.
 • 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında getirilen bazı değişiklikler.
 • 9/1/2013 tarihli ve 6384 sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun kapsamında getirilen bazı değişiklikler.
 • 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında getirilen bazı değişiklikler.
 • 16/5/2001tarihli ve 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu kapsamında getirilen bazı değişiklikler.
 1. Konu Özetleri:
 • 9/6/1932tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu kapsamında getirilen bazı değişiklikler. (Yürürlük tarihi: 01/06/2024)
 • Sürelerle ilgili olarak; hafta ile belirlenen sürelerin, başladığı günün son hafta içinde karşılık geldiği günde biteceği düzenlenmiştir.
 • Tasdik veya ret kararına karşı borçlu ve tasdik duruşması esnasında itiraz eden alacaklılar, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf yoluna, istinaf incelemesi üzerine verilen kararlara karşı ise tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde temyiz kanun yoluna başvurulacağı düzenlenmiştir.
 • Bölge Adliye Mahkemesi hukuk daireleri tarafından verilen miktar veya değeri elli sekiz bin sekiz yüz Türk lirasını geçen nihai kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde temyiz kanun yoluna başvurulabileceği düzenlenmiştir.
 • 22/11/2001tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında getirilen bazı değişiklikler. (Yürürlük tarihi: 12.03.2024)
 • Kesinleşmiş hapis cezasının infazı amacıyla ceza infaz kurumunda bulunan ergin kişilere ancak kendi istekleriyle kısıtlama kararı verileceği veya kayyım atanacağı ve fakat toplam beş yıl veya daha fazla süre kesinleşmiş hapis cezasına mahkum edilen ergin kişilerin isteği bulunmasa dahi kişiliğinin veya malvarlığının korunması bakımından gerekli görülmesi halinde kısıtlanabileceği düzenlenmiştir.
 • Vesayet makamı karar vermeden evvel hükümlüyü dinleme zorunluluğu getirilmiştir.
 • Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle kısıtlamaya karar verilebilmesi bakımından resmi sağlık kurulu raporunun tanzimi için gereklilik bulunması halinde Kanunun 436. madde hükmünün uygulanacağı düzenlenmiştir.
 • Resmi sağlık kurulu raporunun alınabilmesini temin amacıyla; kişinin vücudundan kan veya benzeri biyolojik örneklerle kıl, tükürük, tırnak gibi örnekler alınabileceği, kişiye gerekli tıbbi müdahaleler yapılabileceği ve gerektiğinde kişinin, hekim ön raporu üzerine en fazla yirmi gün süreyle sağlık kuruluşuna yerleştirilebileceği düzenlenmiştir. Hekim ön raporu üzerine verilen yerleştirme kararı derhal ilgiliye ve yakınlarına bildirilecek; ilgili veya yakınları, bu karara karşı bildirimden itibaren on gün içinde denetim makamına itirazda bulunabilecektir.
 • Toplam beş yıldan az olan hapis cezasının infazına bağlı verilen kısıtlama kararlarında, kişinin isteminin bulunması halinde; toplam beş yıl veya daha fazla kesinleşmiş hapis cezasının infazına bağlı olarak verilen kısıtlama kararlarında ise, kişinin talebi üzerine kişiliğinin veya malvarlığının korunması sebebinin ortadan kalkması, şartlarının varlığı halinde hapis halinin devamı süresince vesayetin sona erdirilebileceği düzenlenmiştir.
 • 26/9/2004tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında getirilen bazı değişiklikler. (Yürürlük tarihi: 12.03.2024)
 • Adli para cezasının bir gün karşılığı olan miktar en az yüz ve en fazla beş yüz Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Böylelikle tüm adli para cezaları 5 katına çıkmış olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ticari suçlar yönünden bir şirkete verilecek adli para cezasının alt sınırı 30 bin, üst sınırı ise 365 bin lira olmuştur.
 • Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek, ayrı bir suç olarak düzenlenmiş, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişinin, ayrıca beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır.
 • 4/12/2004tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında getirilen bazı değişiklikler. (Yürürlük tarihi: 01/06/2024)
 • Yakalama, tutuklama, adli kontrol işlemlerinde Kanunda öngörülen başvuru imkanlarından yararlandırılmayan kişilerin, maddi ve manevi her türlü zararlarını, Devletten isteyebilecekleri düzenlenmiştir.
 • Tazminat taleplerinin, Tazminat Komisyonu tarafından karara bağlanacağı, belirli koşullar altında belirli kişiler bazında belirlenmiştir.
 • Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi halinde müsadereye ilişkin hükümlerinin uygulanması konusu düzenlenmiştir.
 • Sanığın kabul etmemesi halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmeyeceği hükmü kaldırılmıştır.
 • Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararına karşı istinafa başvurulabileceği, HAGB’nin ilk derece mahkemesi sıfatıyla bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay tarafından verilmesi halinde temyiz yoluna gidilebileceği düzenlenmiştir.
 • İstinaf kanun yoluna başvurma süresi, hükmün gerekçesiyle birlikte tebliğ edildiği tarihten itibaren iki hafta içerisinde olarak belirlenmiştir.
 • Temyiz kanun yoluna başvurma süresi, hükmün gerekçesiyle birlikte tebliğ edildiği tarihten itibaren iki hafta içerisinde olarak belirlenmiştir.
 • Cumhuriyet savcısının temyiz dilekçesinde, temyiz isteğinin sanığın yararına veya aleyhine olduğunu açıkça belirteceği düzenlenmiştir.
 • 9/1/2013tarihli ve 6384 sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun kapsamında getirilen bazı değişiklikler. (Yürürlük tarihi: 01/06/2024)
 • Anılan Kanunun adı, “Tazminat Komisyonunun Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Kanun” olarak değiştirilmiştir. 
 • Kanun ile yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla yapılacak müracaatın şekli ve süresi ayrıca koruma tedbirleri nedeniyle tazminat istemine ilişkin usul ve esaslar ve diğer ilgili detaylar düzenlenmiş ortaya çıkan maddi ve manevi her türlü zararın tazmini istemleri Kanun kapsamına alınmıştır.
 • Tazminat Komisyonunun giderlerinin, Bakanlık bütçesinden karşılanacağı düzenlenmiştir.
 • 24/3/2016tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında getirilen bazı değişiklikler. (Yürürlük tarihi: 01/06/2024)
 • Özel nitelikli kişisel veriler bakımından, sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ile diğer özel nitelikli kişisel veriler arasındaki ayrım kaldırılmıştır. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ilişkin istisnalar genişletilmiştir.
 • Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasında; yeterlilik kararına dayalı aktarım, uygun şart ve güvencelere dayalı aktarım, sürekli olmamak kaydıyla arızi durumlara dayalı aktarım şeklinde düzenlemeler getirilmiştir.
 • Kişisel verilerin yurt dışına aktarımında ilgili kişinin açık rızasının alınması ilk dayanak olmaktan çıkartılmış ancak kişisel verilerin, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamayacağına ilişkin 9. Maddenin 1. Fıkrası Kanunla değiştirilmeden önceki hali 1/9/2024 tarihine kadar geçiş süreci kapsamında uygulanmaya devam olunacaktır.
 • Veri sorumluları ve veri işleyenler, veri aktarımına ilişkin imzaladıkları standart sözleşmeyi beş iş günü içerisinde Kuruma bildirmekle yükümlü tutulmuştur.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına karşı İdare Mahkemeleri nezdinde dava açılabileceği düzenlenmiştir.
 • 16/5/2001tarihli ve 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu kapsamında getirilen bazı değişiklikler. (Yürürlük tarihi: 01/06/2024)
 • İnfaz Hakimi kararlarına karşı itiraz süresi iki hafta olarak belirlenmiştir.

Kanunun tam metnine, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/03/20240312-1.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

                                                                                                                      Saygılarımla,

                                                                                                                  Avukat Nilsu KAYI