DENGE kurumsal yapısını oluşturan zinde ve iyi yetişmiş çalışanlarıyla, hızla akan bilgi deryasından sizler için özümsediği fonksiyonel bilgileri engin deneyimiyle yoğurarak hizmetinize sunmaktadır.

Galeri

İletişim

0232 421 26 00

1456 Sok. No:10/1 K:13 Punta İş Merkezi Alsancak / İZMİR

2021-71__7349 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı

– Elektrik Enerji Satışı üzerinden Alınan TRT Payı Kaldırılmıştır

-Kur Korumalı Mevduata İlişkin Stopaj Oranlarında Düzenleme Yapıldı

-Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Bildiriminde Son Haftaya Girilmiştir

-VERBİS Kaydı için Son Haftaya Girilmiştir


2021-70__Kar Dağıtım Stopaj Oranını Düşüren Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı

-2022 Yılı Bordro Parametrelerini Gelir Vergisi Yönünden Etkileyen Unsurlar Belirlendi

-21/12/2021 tarihli ve 31696 Sayılı Resmi Gazetede Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:38) Yayımlandı

-Akaryakıt Ürünleri İçin Yeni ÖTV Düzenlemesi Yapıldı

-Ülke Bazlı Rapor’un 31.12.2021 Tarihine Kadar Sisteme Yüklenilmesi Gerekmektedir.

-Devlet Tahvili ve Hazine Bonolarından Elde Edilen Gelir ve Kazançlara İlişkin Vergi İndirimi Yapıldı

-Kur Korumalı TL Mevduat Hesap Açılışlarına Başlanılmıştır.


2021-69__Bazı Kanun ve Tebliğlerde Yer Alan Maktu Had ve Tutarların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Tebliğler Resmi Gazete’de Yayımlandı

Ek_Vergi Usul Kanununda Yer Alan ve 01/01/2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Miktarlar


2021-68__TL Mevduat Faizlerindeki, Banka Tahvil/Bonolarındaki ve Kira Sertifikalarındaki Stopaj İndirimi Uygulaması 31 Mart 2022 Tarihine Kadar Uzatıldı.

-2022 Yılı Asgari Ücret Tutarı Belirlendi

-Gelir İdaresi Başkanlığınca 14.12.2021 Tarihinde Gayrimenkul ve Taşıt Satışında Vergi Mükellefiyetinin Esasları Broşürü Yayımlandı.

-Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımları Verilmesine İlişkin Karar’da Değişiklik Yapılmıştır.


2021-67__2022 Yılı Defter Tasdikleri


2021-66_2022 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Artırım Oranı %25 Olarak Belirlenmiştir.

-10/12/2021 Tarihli ve 31685 Sayılı Resmi Gazetede 316 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.

-Gelir İdaresi Başkanlığınca 09.12.2021 Tarihinde Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki Broşürü Yayımlandı.

-SGK Tarafından Yapılacak Elektronik Tebligat İşlemlerinin Usul ve Esasları ve Başvuru Süresi Uzatımı.


2021-65__Enflasyon Düzeltmesi Şartları Kasım 2021 Enflasyon Rakamları ile Sınırı Aştı.


2021-64__27.11.2021 Tarihli ve 31672 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 533 Seri No’lu VUK Genel Tebliği ile 2021 Yılı için Yeniden Değerleme Oranı %36,20 Olarak Belirlendi

-Danıştay Kararı Sonucuna Göre E Tebligat İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

-7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu 2. Taksit Ödemesi için Son 2 gün

-İndirimli Oran KDV iadeleri için Talep ve Başvuru Süresine 1 ay kaldı


2021-63__Stok Beyanına İlişkin Vergi Dairelerinden Gelen Bilgi İsteme Yazıları

-Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV oranı %8’e Düşürülmüştür.


2021-62__Gelir İdaresi Başkanlığınca, 316 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı Yayımlanmıştır.

TRT Payının Kaldırılmasını da İçeren Torba Yasa Teklifi Meclise Sunuldu


2021-61__Gelir İdaresi Başkanlığınca, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Öngören Tebliğ Taslağı Yayımlanmıştır

-7338 Sayıllı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Getirilen Yeniden Değerleme Uygulaması


2021-60__7341 Sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayımlanarak 06.11.2021 Tarihinde Yürürlüğe girdi.

-7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Yapılan Bazı Düzenlemelerin Ayrıntısı


2021-59__7338 Sayılı Vergi Usıl Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Yapılan Düzenlemelerin Ayrıntısı


2021-58__Gelir İdaresi Başkanlığınca “Kurumların Taşınmaz ve İştirak Hisselerinin Satışında İstisna Rehberi Yayınlandı.

-7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Yapılan Bazı Düzenlemelerin Ayrıntısı.


2021-57__İhracat Genelgesinde Güncelleme Yapılmıştır.


2021-56__7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.


2021-55_2021 3. Geçici Vergilendirme Döneminde Yatırım İndirimi Tutarlarının Endesklenmesi

-Gelir İdaresi Başkanlığınca 7326 Sayılı Kanun İç Genelgesi (2021/2) Yayınlandı

-532 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile Defter Beyan Sistemini Kullanan Mükelleflerin Elektronik Beyanname Sistemini Kullanabilmelerine ve Kayıt Sürelerine İlişkin Düzenleme Yapıldı

-SGK 2021/36 Sayılı Genelge ile Yaptığı Değişiklik Sonucunda, Verilmesi Gereken İşyeri Bildirgesi Ekindeki Elektronik Ortamda Gönderilebilmesini Sağlamıştır.


2021-54__4691 ve 5746 Sayılı Kanunlar Kapsamında Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Bölge ve Merkezler Dışında Geçirilebilecek Çalışma Süresi Oranı %20’den %50’ye yükseltildi.

-Gelir İdaresi Başkanlığınca 14.10.2021 Tarihinde Taşınmazlar İle Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlemesi Broşürü Yayımlandı

-KDV Tevkifatı Nedeniyle Doğan İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi İçin Alıcının Tevkif Ettiği Vergiyi Ödemesi Şartını Getiren Tebliğ Düzenlemesi Hakkında Danıştay yürütmeyi Durdurma Kararı Almıştır.


2021-53__20213.Geçici Vergi Dönemi Değerleme İşlemlerinde Kullanılacak Dönem Sonu Döviz Kurları Listesi

-315 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Gelir veya Kurumlar Vergisinden Mahsubu ve Kalan Kısmının İadesine İlişkin Düzenlemelerde Değişiklik Yapılmıştır.


2021-52__TL Mevduat Faizlerindeki, Banka Tahvil/Bonolarındaki ve Kira Sertifikalarındaki Stopaj İndirimi Uygulaması 31 Aralık 2021 Tarihine Uzatıldı.

-İkinci El Cep Telefonlarında KDV %1’e indirilmiştir.

-Pandemi Tedbirleri Kapsamında (30.09.2021 Tarihine Kadar Uygulanan) Bazı Sektörlerdeki İndirimli KDV oranları ve Kira Ödemeleri İçin Uygulanan %10 Stopaj Oranının Uygulama Süresi Sona Ermiştir.

-Gelir İdaresi Başkanlığınca “Yetkili Müesseselerce Düzenlenen Döviz Alım ve Döviz Satım Belgelerinin Elektronik Döviz Alım ve Satım Belgesi Olarak Düzenleme Zorunluluğu Getirilmesi Hakkında Duyuru” Yayımlanmıştır.

-Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’ye sevk edilmiştir.


2021-51__SGK E-Tebligat Dönemini Başlatan “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik” Resmi Gazetede Yayımlandı


2021-50__Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından “7326 Sayılı Kanunun 5 inci Maddesi Kapsamında Gelir Vergisi Yönünden Yapılacak Matrah Artırımına İlişkin Rehber” Yayımlandı.

-Gelir İdaresi Başkanlığınca Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi İle Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü Yayımlandı.


2021-49__5 Puanlık Prim Teşvikinde İşveren Bazlı Borç Sorgusu Başlangıç Dönemi 2022/Ocak Ayı Olarak Değiştirildi.

-İki Yıldan Fazla Süreyle Elde Tutulan Girişim Sermayesi Yatırım Fornu ve Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Paylarından Elde Edilen Kazançlar İçin Stopaj Oranı %0 (Sıfır) Olarak Belirlenmiştir.


2021-48__Gelir İdaresi Başkanlığınca “7326 Sayılı Kanunda Yer Alan Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması” Konulu Genel Yazı Yayımlanmıştır.

-513 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır.


2021-47__Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerde Borçlarını 7256 ve/veya 7326 Sayılı Kanunlar Kapsamında Yapılandırılan Mükelleflerin Taksit Ödeme Süreleri Uzatıldı.


2021-46__7326 Sayılı Kanun Kapsamındaki Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri Bir Ay Uzatıldı.


2021-45__KDV Matrahı Artırımının Özel Esaslara Tabi Mükelleflere Etkisini Açıklayan 37 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi.


2021-44__Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu Uygulamaya Açılmıştır.

-Bazı Binek Otolarda Uygulanacak ÖTV Oranın Belirlenmesinde Esas Alınan Tutarlar Yeniden Belirlenmiştir.

-Yangın ve Sel Felaketleri İçin Cumhurbaşkanınca Yardım Kampanyası Başlatılmıştır.

-Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kastamonu, Sinop ve Bartın’da Meydana Gelen Selden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi.


2021-43__Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Yangından Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi.

-Gelir İdaresi Başkanlığınca 06.08.2021 Tarihinde E-Belge Düzenleme Zorunluluğu Bulunan Mükelleflerin Kağıt Belge Düzenleyebileceği Durumlar Hakkında Duyuru Yayımlanmıştır.


2021-42__Kira Ödemeleri İçin Uygulanan %10 Stopaj Oranının Uygulama Süresi 30.09.2021 Tarihine Uzatıldı.

-Pandemi Tedbirleri Kapsamında (31.07.2021 Tarihine Kadar Uygulanan) Bazı Sektörlerdeki İndirimli KDV Oranları Uygulaması 30.09.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı.

-TL Mevduat Faizlerindeki, Banka Tahvil/Bonolarındaki ve Kira Sertifikalarındaki Stopaj İndirimi Uygulaması 30 Eylül 2021 Tarihine Uzatıldı.

-2021 2. Geçici Vergilendirme Döneminde Yatırım İndirimi Tutarlarının Endekslenmesi

-Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoparklarda Uzaktan Çalışma Süresi 30.09.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

-Yabancı Bayraklı Ticari Yatlara Türk Karasularında Faaliyet Göstermeleri İçin Verilecek İzin Belgelerinden Harç Alınacaktır.


2021-41__2021 Yılında Sigortalı Başına 75-TL Asgari Ücret Desteği Verilecektir.

-Çek Affını İçeren 7333 Sayılı Kanun Yasalaştı.


2021-40__Yerli ve Yabancı Sinema Gösterimlerinde Uygulanan Eğlence Vergisi Oranı İndirim Süresi Uzatıldı.

-530 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Yayımlandı.


2021-39__529 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.


2021-38__Gelir İdaresi Başkanlığınca Yapılandırma Kanunu Rehberi Yayımlandı.

-Gelir İdaresi Başkanlığınca Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi Yayımlandı

-Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme ve E-Defterlerin/E-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı.

-01.07.2021 Tarihinden İtibaren Kıdem Tazminatı ve Harcırah Tutarları İstisna Sınırları Değişmiştir.


2021-37__Temmuz 2021 Döneminden İtibaren Elektronik Olarak Düzenlenen Belgeler Form Ba ve Bs Bildirimlerine Dahil Edilmeyecektir.

-Gelir İdaresi Başkanlığınca 7326 Sayılı Kanunun 6. Maddesinden Yararlanan Mükelleflerin Ba/Bs Bildirimlerine İlişkin Duyuru Yapılmıştır.

-4191 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklikler Yapılmıştır.

-2021 2. Geçici Vergilendirme Dönemi Değerleme İşlemlerinde Kullanılacak Dönem Sonu Diviz Kurları Listesi


2021-36__7326 Sayılı Kanun Kapsamından Yararlanmak İsteyen Mükellefler İçin E-Beyanname Sistemi Üzerinden Başvurular Alınmaya Başlamıştır.

-Kısa Çalışma Ödeneği ve İşten Çıkarma Yasağı 30.6.2021 Tarihinde Sona Erdi.


2021-35__Varlık Barışı Olarak Bilinen Yurtdışı ve Yurtiçi Varlıkların Ekonomiye Kazandırılmasına İlişkin Kanun Uygulamasının 30.06.2021 Tarihinde Dolan Süresi 6 Ay Uzatıldı.

-01.07.2021 Tarihinden İtibaren Kısmi KDV Tevkifatı İçin Belirlenen KDV Dahil 1.000 TL’lik Fatura Sınırı 2.000 TL Olarak uygulanmaya Başlayacaktır.


2021-34_Geceleme Hizmetlerinde (30.06.2021 Tarihine Kadar Uygulanan) %1 İndirimli KDV Oranı Uygulaması 31.07.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı.

-Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sözleşme İmzalayan Sağlık Hizmeti Sunucuları İle Medikal Malzeme ve İlaç/Etken Madde Temin Eden Mükellefler İçin E-Fatura Zorunluluğu 1 Temmuz 2021 Tarihinden İtibaren Başlıyor.

-26.06.2021 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan 528 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile Kronil Rahatsızlığı Bulunanlar ve Beyannameleri bu kişiler Tarafından Verilenler İçin Mücbir Sebep Hali Sona Erdi.

-Gelir İdaresi Başkanlığınca 7326 Sayılı Kanunun 11 inci Maddesi İle 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Geçici 11 inci Maddesine Eklenen Yedinci Fıkra Kapsamında Taşınmazlar İle Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlenmesine Yönelik Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hazırlanmış ve İnternet Sitesinde Yayımlanmıştır.

-Gelir İdaresi Başkanlığınca, 7326 Sayılı Kanun Kapsamından Yararlanmak İsteyen Mükellefler İçin Yapılacak İşlem Takvime İlişkin Yeni Duyuru Yapılmıştır.


2021-33__Fiziki Ortamda Tutulan 2020 Hesap Dönemi Yevmiye Defterinin 30 Haziran 2021 Tarihine Kadar Kapanış Onayının Yaptırılması Gerekmektedir.

-7326 Sayılı Kanun Kapsamından Yararlanmak İsteyen Mükellefler İçin Tebliğin Çıkarılmasının Ardından İşlemlere Başlanılmıştır.


2021-32__Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1) 14/6/2021 tarihli ve 31511 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

-14.06.2021 Tarih ve 31511 Sayılı Resmi Gazetede 7326 Sayılı Kanunun 10’uncu Maddesinin Altıncı Fıkrarsına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ Yayımlanmıştır.

-Gelir İdaresi Başkanlığı 11.06.2021 tarihinde E-Geblge Uygulamalarında İptal İşlemleri İle İhbar ve İhtarların GİB Bilgi Sistemlerine Bildirim Usulleri Hakkında Duyuru Yayımlanmıştır.


2021-31__3 Haziran 2021 Tarihli ve 31500 Sayılı Resmi Gazete’de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No 36) Yayımlanmıştır.

-Kamuoyunda Vergi Af Kanunu Olarak da İfade Edilen “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlada Değişiklik yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” 3/6/2021 Tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda Kabul Edilerek Yasalaştı.


2021-30__Kira Ödemeleri İçin Uygulanan %10 Stopaj Oranının Uygulama Süresi 31.07.2021 Tarihine Uzatıldı.

-Pandemi Tedbirleri Kapsamında (31.05.2021 Tarihine Kadar Uygulanan) Bazı Sektörlerdeki İndirimli KDV Oranları Uygulaması 31.07.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı.


2021-29__TL Mevduatlara Uygulanan Stopaj İndirimi 31.07.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı.

-Pandemi Tedbirleri Kapsamında (31.05.2021) Tarihine Kadar Uygulanan) Bazı Sektörlerdeki İndirimli KDV Oranları ve Kira Ödemeleri İçin Uygulanan %10 Stopaj Oranının Uygulama Süresi Sona Ermiştir.


2021-28__Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı

-Anonim Şirkerlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

-İlave İstihdam Sağlayan Bazı İşyerlerinin Sigorta Primleri Kullanılan Kredilerin Faizlerinden Düşülecektir.


2021-27__Matrah ve Stok Artırımını da İçeren Kapsamlı Bir Yapılandırma Kanun Teklifi Meclise Sunuldu.

-Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin Düzenlemeleri de İçeren 18 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Cumhurbaşkanlığına Gönderilmiştir.


2021-26__01.05.2021 Tarihinden İtibaren SGK Geriye Yönelik Teşvik Düzenleme İşlemleri Sonlandırıldı.

-Şirketlerin SGK İşyeri Tescilinde Tescil Bilgileri MERSİS Sisteminden Alınacaktır

-Hisse Devri, Katılım, Birleşme ve Adi Şirkete Yeni Ortak Ekleme İşlemlerinde SGK İşyeri Bildirgesi Elektronik olarak Verilecektir.

-E-Belgere İlişkin Yapılan İptal, İhbar ve İhtarların GİB’e Bildirilmesi Uygulamasına İlişkin E-Fatura Kılavuzu Yayımlanmıştır.


2021-25__Emlak Vergisi Birinci Taksit Ödeme Süresi Başlamıştır

-Mayıs ayında Yerine Getirilmesi Gereken Bazı Yükümlülüklere İlişkin Hatırlatmalar


2021-24__GİB Tarafından İnteraktif Vergi Dairesi Broşürü Güncellenerek Yayımlandı.

-Tam Kapanma Döneminde Çalışma İzin Belgesi Çıkarılmasına İlişkin Genelge de Manuel Doldurulan Formun Geçerlilik Süresi Uzatıldı

-2021/Mart Ayına İlişkin Prim Borcunun Katma Değer Vergisi İade Alacağından Mahsubu Suretiyle Ödenmesi Halinde Ödeme Süresi 31/5/2021 Olarak Belirlenmiştir.

-Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoparklarda 31 Mayıs 2021 Tarihine Uzatılan Uzaktan Çalışma Süresinin Oranı %100 Olarak Reviz Edildi

-E-Belgelere İlişkin Yapılan İptal, İhbar ve İhtarların GİB’e Bildirilmesi Uygulanmasına İlişkin E-Arşiv Kılavuzu Yayımlanmıştır.


2021-23__7318 Sayılı Kanun İle Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıldı

-7318 Sayılı Kanunla Covid 19 Salgın Hastalığıyla İlgili Çek İbrazı ve İcra-İflas Takiplerine İlişkin Düzenleme Yapılmıştır.

-E-Belgelere İlişkin Yapılan İptal, İhbar ve İhtarların GİB’e Bildirilmesi Uygulaması 1 Mayıs 2021 Tarihinden İtibaren Başladı

-Otel, Tatil Köyü ve Benzeri Yerlerde 1 Haziran-30 Haziran 2021 Tarihleri Arasında Geceleme Hizmetleri için KDV oranı %8’den %1’e indirildi

-314 Sıra No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Evde Üretip İnternetten Satış yapanlara İlişkin Esnaf Muaflığı ile Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Mal İhracatına İlişkin İndirimin Usul ve Esasları Belirlendi.

-3930 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Fesih Yasağı ve Nakdi Ücret Desteği Uzatılmıştır.

-Tam Kapanma Döneminde Çalışma İzin Belgesi Çıkarılmasına İlişkim Genelge de Son Durum

-3 Mayıs 2021 Tarihli ve 134 Sıra Noçlu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri ile Ödeme Süreleri 31 Mayıs 2021 Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır.


2021-22__Kısa Çalışma Ödeneği 30.06.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı.

-Kurumlar Vergisi Oranı Geçici Süreyle Artırıldı

-Beyanname ve E-defter Berat Yükleme Süreleri Uzatıldı.

-7316 Sayılı Kanunla 6183 Sayılı Yapılan Değişiklikler Yapılmıştır.


2021-21__TCMB tarafından 16 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazetede “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” Yayımlandı

 

– Tüm Türkiye’de Ticaret Sicili Belgeleri Elektronik Ortamda Alınabilecektir,

– Meclise Tasarı Olarak Bir Torba Kanun Sunuldu.


2021-20__2021 1.Geçici Vergilendirme Dönemi Değerleme İşlemlerinde Kullanılacak Dönem Sonu Döviz Kurları Listesi

-2021 1. Geçici Vergilendirme Döneminde Yatırım İndirimi Tutarlarının Endekslenmesi

-SGK İşten Ayrılış Kodu Değişikliği


2021-19__Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ 06.04.2021 Tarihinde Resmi Gazete Yayımlandı.


2021-18__GVK’nın Geçici 67. Maddesi Kapsamındaki Bazı Gelirler İçin Belirlenen 31.03.2021 Tarihine Kadar Geçerli İndirimli Stopaj Oranlarının Uygulanma Süresi 31.05.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

-Kurumlar Vergisi Oranının Geçici Süreyle Artırılmasının da İçeren Torba Yasa Teklifi Meclise Sevk Edildi.


2021-17__Akaryakıt İstasyonlarında Yeni Nesil ÖKC’ye Geçişe İlişkin Olarak, 24.03.2021 Tarihli Resmi Gazetede 527 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Yayımlandı


2021-16__Gelir İdaresi Başkalığı Tarafından Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin Olarak “19 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği” Hazırlanarak İnternet Sayfasında Yayımlandı.


2021-15__Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından “5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/56” ile 2021 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı İlan Edilmiştir.

-Ülke Bazlı Raporun Verilme Süresinin Son Günü 31.03.2021’dir.


2021-14__Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından İnternet Sitesinde, “524 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile İlan Edilen Mücbir Sebep Halinden Etkilenen Mükelleflerden Faaliyetlerine Tekrar Başlayanlar Hakkında Duyuru” Yayımlanmıştır,

– Fesih Yasağı Ve Nakdi Ücret Desteği 17/05/2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır,.

– Ücret Gelirlerinde Beyana İlişkin Açıklamalar.


2021-13__Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoparklarda Uzaktan Çalışma Süresi 28.02.2021 Tarihinde Kadar Uzatılmıştır.

-Gelir İdaresi Başkanlığı, Her Gelir Unsuru İçin Hazırladığı Rehber ve Broşürleri İnternet Sayfasında Yayımlamıştır.


2021-12__İlave 6 Puanlık Bölgesel Sigorta Prim Teşviki Uzatılmıştır.

-Yurtiçinden ve Yurtdışından Sağlanan Yabancı Para Nakdi Krediler ile Dövize Endeksli Kredilerin Toplamı 15 Milyon ABD Doları ve Üstübde Olan Firmaların Merkez Bankasına Sürekli Bildirim ve Bağımsız Denetim Yaptırma Yükümlülüğünde Değişiklik Yapılmıştır.


2021-11__Ülke Bazlı Raporun Verilme Süresi Uzatılmıştır.

-Rafineri ve Petrokimya Tesislerinde Üretilerek Kendi Bünyelerinde İmalatta Kullanılmak Üzere Bu Tesislere Teslim Edilen (I) Sayılı Listeye Dahil olan Mallarda ÖTV Tutarları Sıfıra İndirilmiştir.

-1 Mart 2021 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan KDV Tevkifatı Tablosu Ekte Sunulmuştur.

2021-11_Ek Tevkifat Tablosu


2021-10__Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Uzatıldı

-Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklikler Yapılmıştır.


2021-9__35 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.


2021-8__509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:256) 09/02.2021 Tarih ve 31390 Sayılı Resmi Gazete Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir.

-525 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile 31.12.2020 Tarihinde Uygulanacak Kurlar Belirlendi

-7256 Sayılı Kanun Kapsamında Hatalı Başvuru Yapanlara 2021/1 Sayılı İç Genelge ile Düzeltme İmkanı Sağlandı

-Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından 11.02.2021 Tarihli ve 2021/3 Sayılı Meslek Mensupları Bakımından Beyannamenin Ertelenmesi Hakkında Genelge Yayımlanmıştır.


2021-7__Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemleri E defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Başkanlık Sistemlerine Yüklenmesine İlişkin Süre Uzatılmıştır.

-02.02.2021 Tarihi Resmi Gazetede yayımlanan 3471 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Elektrikli Otomobil ÖTV Oranları Artırılmıştır.

-Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Yayımlandı.

-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerine İlişkin Vergi Tevkifatı Oranı Yüzde 5 Olarak Belirlenmiştir.

-7263 Sayılı Kanun ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Ar-Ge Kanununda Değişiklikler Yapıldı

-34 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.

-Serbest Bölgelerde Uygulanan Ücret Stopaj Teşviki İçin Gerekli %85 İhracat Oranının 2020 Yılı İçin %80 Olarak Uygulanması Kararlaştırılmıştır.


2021-6__E-Defter Berat Saklama Uygulamasına (E-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Koyalarının Başkanlık Sistemlerine Yüklenmesi) İlişkin Olarak GİB Tarafından Sık Sorulan Sorular Dokümanı Yayımanmıştır.

-30 Ocak 2021 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanan 3470 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Riskli Yapıların Bulunduğu Yerlerde Yapılan İnşaat Taahhüt İşleri KDV Oranında Değişiklik Yapılmıştır.

-30 Ocak 2021 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanan 3469 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel İletişim Vergisi Oranı Arttırılmıştır.

-30 Ocak 2021 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ Değişikliği ile Konaklama Hizmetlerine Yönelik Sözleşmeler Döviz Cinsinden Yapılabilecektir.


2021-5__25 Ocak 2021 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:523)” ile Ba-Bs Formlarına İlişkin Olarak Değişiklik Yapılmıştır.

– 25 Ocak 2021 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:524)” ile Bazı Sektörlerde Mücbir Sebep İlan Edilmiştir.

-25 Ocak 2021 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanan “Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı:2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:2021/1)” Bankaların Çek Hamiline Ödemekle Yükümlü Oldukları Tutarlar Artırılmıştır.

2021-4 E-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri

Nakdi Ücret Desteği ve 7256 Sayılı Desteklerde, Destek Tutarı Arttırılmıştır

-Nakit Sermaye Arttırımları Üzerinden Hesaplanan Faiz İndirimine 2020 Yılı İçin Esas Alınacak Oran %19,62’dir.

-2020 Yılının İkinci Altı Aylık Dönemine İlişkin GEKAP Beyannamesi Verme Süresinin Son Günü 01.02.2021’dir.


2021-3__ Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği 15.01.2021 Yayımlandı


2021-2__Kar Dağıtım Kısıtlaması 01.01.2021 Tarihi İtibariyle Sona Ermiştir


2021-1__7256 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru ve Taksit Ödeme Süreleri 1 Ay Uzatıldı

2021/1__Ek-VUK Had ve Miktarları