DENGE kurumsal yapısını oluşturan zinde ve iyi yetişmiş çalışanlarıyla, hızla akan bilgi deryasından sizler için özümsediği fonksiyonel bilgileri engin deneyimiyle yoğurarak hizmetinize sunmaktadır.

Galeri

İletişim

0232 421 26 00

1456 Sok. No:10/1 K:13 Punta İş Merkezi Alsancak / İZMİR

KVKK Aydınlatma Metni

Denge İzmir Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Genel Aydınlatma Metni

Denge İzmir Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Denge) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verileri işlenen ilgili kişileri bilgilendirmek ve aydınlatmak üzere bu metin hazırlanmıştır.

Denge, kişisel verilerin gizliliğinin korunmasına önem atfederek veri sorumlusu sıfatıyla, ana faaliyet konusu olan bağımsız denetim ve yeminli mali müşavirlik hizmetleri ve bu faaliyetlerine bağlı süreçler ve bilgi toplumu hizmetleri yönetimi kapsamında otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle elde ettiği bazı kişisel verileri işlemektedir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında sır saklama yükümlülüğünü haiz olan meslek mensupları ve bunların yanlarında çalışanlar mesleki faaliyetleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve sırları saklamakla yükümlüdür. Ancak işbu aydınlatmanın düzenlenmesi ile aynı zamanda, 6698 sayılı kanun anlamında Veri Sorumlusu sıfatı ile gerçekleştirilen kişisel verilerin işlenmesi ve korunması faaliyetlerinde mevzuata tam uyumun sağlanması ve kişisel veri sahiplerinin kişisel verilere dair mevzuattan kaynaklanan tüm haklarının korunması hedeflenmektedir.

Denge web sitesinde yalnızca, “Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Genel Aydınlatma Metni”ne yer verilmektedir. Bu genel aydınlatma metninde, web sitemizi ziyaret eden ve bu kapsamda tarafımızca kişisel verisi işlenen her bir ilgili kişi grubu için aşağıda açıklanan amaç ve kapsamlarla sınırlı olarak gerçekleştirilen veri işleme faaliyetlerine ilişkin genel bilgiler yer almaktadır.

Geniş kapsamda her bir ilgili kişi grubuna yönelik olarak kişisel verilerin işlenmesi hakkında özel ve detaylı aydınlatma metinleri ayrıca düzenlenmiş olup e-mail [email protected] üzerinden talebiniz halinde detaylı aydınlatma metni tarafınızla paylaşılacaktır.

Web sitemiz aracılığıyla ve/veya diğer iletişim kanallarımız aracılığıyla bizimle doğrudan bir veri paylaşmasanız dahi web sitemizi ziyaretiniz esnasında çerezler vasıtasıyla elde edilebilecek diğer veriler için çerez aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.

İlgili Kişi Gruplarının İşlenen Kişisel Verileri, İşlemeye İlişkin Amaç ve Hukuki Sebepler

 1. Web Sitesi Ziyaretçilerimiz

Web sitemizi ziyaret eden ziyaretçilerimizin IP adresleri, kullanıcı verilerini sınıflandırmak, değerlendirmek, web sitesini iyileştirmek ve kullanıcı deneyimini geliştirmek, bizimle doğrudan iletişime geçmeniz halinde iletişim ve kimlik bilgileriniz sizinle iletişim kurabilmemiz amacıyla Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki nedenleriyle işlenmektedir.

Web sitemiz bazı sosyal medya hesaplarımıza ilişkin bağlantılar içermektedir. Bu bağlantılara tıkladığınızda, söz konusu sosyal medya hesaplarımıza erişecek, eriştiğiniz bu sosyal ağ platformları, kişisel verilerinizi ayrıca toplayabilecek ve işleyebilecektir. Söz konusu veri işleme faaliyetleri üzerinde Denge olarak herhangi bir kontrol ve sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Sosyal medya hesaplarımıza erişmeniz halinde, ilgili sosyal medya sağlayıcı kuruluşlar tarafından yayımlanan gizlilik bildirimlerini ve kullanım şartlarını incelemeniz önerilmektedir.

 1. Müşterilerimiz

Müşterilerimizin kişisel verileri ve bazen de müşterilerimizle bağlantılı kişilerin (çalışanlarının, müşteri-tedarikçi temsilcilerinin/yetkililerinin/çalışanlarının) kişisel verileri, müşterilerimize sunduğumuz hizmet ve bu hizmetle bağlantılı süreçler çerçevesinde, Kanunun 5/2 (c) maddesi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması hukuki sebebi ile işlenmektedir.

Ayrıca müşterilerimiz ve müşterilerimizle bağlantılı kişilerin kişisel verileri, iş ilişkilerimizin yürütülmesi, iletişim kurulması, mevzuat ve uygulaması bakımından gelişme ve yeniliklerden haberdar edilmesi amacı ile Kanunun 5/2 (f) maddesi uyarınca temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla veri işlemenin meşru menfaatlerimizin korunması için gerekli olması hukuki sebebi ile işlenmektedir. 

 1. İş Ortaklarımız

İş ortaklarımız/tedarikçilerimiz/onların temsilcilerinin/yetkililerinin/çalışanlarının kişisel verileri, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile gerekli sözleşmelerin akdedilmesi ve ifa edilmesi amaçlarıyla Kanunun 5/2 (c) maddesi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması hukuki sebebi ile işlenmektedir. Ayrıca, iş ilişkilerimizin yönetilmesi, iletişim kurulması amacı ile Kanunun 5/2 (f) maddesi kapsamında meşru menfaatlerimizin korunması için gerekli olması hukuki sebebi ile işlenmektedir.

 1. Müşteri Adaylarımız ve Paydaşlarımız

Tarafımızdan hizmet almak için bizimle iletişime geçen, teklif isteyen, çeşitli etkinlik ve kamuya açık kaynaklardan hukuka uygun şekilde verisini elde ettiğimiz müşteri adayları ve onların temsilcilerinin/yetkililerinin/çalışanlarının kişisel verileri ve ayrıca faaliyetimizle bağlantılı akademisyen ve meslektaşlarımız gibi paydaşlarımızın kişisel verileri, iş ilişkilerimizin yönetilmesi, iletişim kurulması amacı ile Kanunun 5/2(f) maddesi kapsamında temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla veri işlemenin meşru menfaatlerimizin korunması için gerekli olması hukuki sebebi ile işlenmektedir.

 1. Çalışan Adayı

İş başvurusu ve işe alım faaliyetlerimizin bir parçası olarak, çalışan adaylarının bizlere web sitemizin kariyer platformundan ve/veya e-mail kanalıyla iletmiş olduğu veyahut 3. parti iş bulma kurumları ile bize iletilmek üzere paylaştığı kişisel verileri işlenmektedir. Bu veri işleme faaliyeti yasal, orantılı ve temel ilkelere uygun biçimde gerçekleştirilmektedir.

Çalışan adaylarının kişisel verileri, genel işe alım faaliyetlerinin yanı sıra, çalışan adayının başvurusu ve değerlendirilmesi gibi işe alma süreçlerinin yönetilmesi amacıyla işlenmektedir. Söz konusu topladığımız kişisel bilgiler, çalışan adayını düşündüğümüz iş fırsatlarını belirlemek için kullanabilmekte, özgeçmişine uygun iş fırsatlarıyla ilgili olarak potansiyel adaylarla zaman zaman iletişime geçilebilmektedir.

Çalışan adayının bizimle paylaşmış olması halinde referans kişisi ile de iletişime geçilebilmekte veya adayı tavsiye eden kişiden veya başvuran tarafından işe alım amacıyla halka açılmış kişisel bilgilerin yer aldığı diğer kaynaklardan çalışan adayı hakkında başkaca kişisel bilgiler toplanabilmektedir.

Kanunun 5/2 (f) maddesi uyarınca temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla veri işlemenin meşru menfaatlerimizin korunması için gerekli olması hukuki sebebi ile çalışan adaylarının kişisel verileri işlenmektedir. 

Çalışan adayının Kanunun 5/1 maddesi uyarınca açık rızasına dayanarak kişisel verilerini işlediğimiz durumlarda, işleme için başka bir yasal dayanağın bulunmadığı hallerde, ilgili kişi her zaman bu rızasını geri alma hakkına sahiptir.

Her durumda çalışan adaylarının kişisel verileri en fazla bir yıl süreyle saklanacaktır. Sürenin dolmasıyla mevzuata uygun biçimde imha edilecektir.

İhtilaf Halinde

Denge’yi etkileyen hukuki bir ihtilaf ya da potansiyel ihtilaflara ilişkin olarak gerekli olduğu ölçüde mevzuata uygun olarak elde edilen kişisel verilerin kullanılması ve yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması mümkündür. Bu çerçevede kişisel veriler, Denge’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla Kanunun 5/2 (ç) maddesi kapsamında ve Denge’nin haklarının tesisi veya korunması amacıyla madde 5/2 (e) maddesi kapsamında açık rızaya gerek olmaksızın işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Yukarıda belirtildiği şekilde kişisel verilerin işlenmesi amaçlarını yerine getirebilmek için gerektiğinde, yurt içindeki üçüncü taraflarla ve yetkili kamu kurumlarıyla yalnızca yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında kişisel verileriniz gizlilik ve mevzuatın gerektirdiği azami önlemler alınarak Denge tarafından paylaşılabilir.

Bilgisayar sistem ve alt yapılarımız işletme içi sunucuda yeterli teknik tedbirler alınmak suretiyle tutulmakta olup, kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımı söz konusu değildir. Ancak, yurt dışı menşeili uygulama sunucularının yurt dışında bulunması nedeniyle yabancı uygulamalar üzerinden gerçekleştirilen iletişim faaliyetleri nedeniyle kişisel verilerin yurt dışına aktarıldığı kabul edilmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanması

Kişisel verileriniz tarafımıza elektronik veya fiziki yolla ileteceğiniz dokümanlar ve bilgiler aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik olan ya da olmayan yollarla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Kanunun 11. maddesi uyarınca ilgili kişiler aşağıda belirtilen haklara sahiptir.

Bu haklar:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme.

Denge olarak, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, sahip olduğunuz hakları istediğiniz her zaman ve size en uygun olan şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz. Haklarınızı kullanmak veya daha detaylı bilgi almak (özel ve detaylı aydınlatma metinleri, politikalar ve diğer metinler) için aşağıda bulunan iletişim bilgileri aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Denge İzmir Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

1456 Sokak Punta İş Merkezi No:10/1 Kat:13 Alsancak/İZMİR

Tel: 0 (232) 421 26 00

Faks: 0 (232) 421 26 01 

E-Mail: [email protected]