DENGE kurumsal yapısını oluşturan zinde ve iyi yetişmiş çalışanlarıyla, hızla akan bilgi deryasından sizler için özümsediği fonksiyonel bilgileri engin deneyimiyle yoğurarak hizmetinize sunmaktadır.

Galeri

İletişim

0232 421 26 00

1456 Sok. No:10/1 K:13 Punta İş Merkezi Alsancak / İZMİR

  1. Genel Usulsüzlük Cezaları (2024):

 Mükellef Grupları

Birinci Derece Usulsüzlükler (TL)

İkinci Derece Usulsüzlükler (TL)

Sermaye Şirketleri

1.100

580

Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı

660

330

İkinci Sınıf Tüccarlar

330

150

Yukardakiler Dışında Kalıp Beyanname İle Gelir Vergisine Tabi Olanlar

150

87

 Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler

87

40

Gelir Vergisinden Muaf Esnaf

40

23

 

  1. 2024 Yılı Özel Usulsüzlük Cezaları (VUK md.353,355, Mükerrer 355):

Özel Usulsüzlük Fiilleri

Uygulanacak Oran (%)-Tutar (TL)

Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması (Her bir belge nevi için) 3.400.-TL’den az, bir takvim yılı içinde toplam olarak da 1.700.000.-TL’den fazla olmamak üzere, bu belgelere yazılması gereken meblağın

%10’u

Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere Perakende Satış Fişi, Ödeme Kaydedici Fiş, Giriş ve Yolcu Taşıma Bileti, Sevk İrsaliyesi, Taşıma İrsaliyesi, Yolcu Listesi, Günlük Müşteri Listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’ nca düzenlenme mecburiyeti getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi veya düzenlenen bu belgelerin gerçeği yansıtmaması halinde; her bir belge için  (Ceza miktarı her belge için her tespitte 170.000 TL, yıl içinde de 1.700.000 TL’yi aşmamak  kaydıyla)

3.400

Serbest Meslek Kazanç Defterini Bulundurmayan, Günü Gününe Kayıt Yapmayan ve Yetkililere İbraz Etmeyenlere

1.700

Vergi Levhasını bulundurmayan ve asmayanlara  

1.700

Tekdüzen Hesap Planı ve Mali Tablolara ilişkin usul ve esaslara uymayanlara  

40.000

Kullanılma Zorunluluğu Getirilen İşlemlerde Vergi Numarasını Kullanmaksızın İşlem Yapanlara (Her Bir İşlem İçin)

2.000

Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa İşletmecilerine  (Ceza miktarı bir takvim yılı içinde 1.300.000  TL’yi aşamaz.)

6.600

4358 Sayılı Kanun uyarınca işletmeler Vergi Kimlik No’su zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri yerine getirmeyenlere

8.700

VUK’nun 127/d bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan araç sahibi adına

6.600

Damga Vergisinde, her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası en az

(Maktu vergilerde %50, nisbi vergilerde %10)

14,00

Bilgi Vermekten Çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

1-    Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

11.800

2-    İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

5.800

3-    Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

3.000

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 8.700.000 TL’yi geçemez.